01-12-2016 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie projektu ustawy o rolniczym handlu detalicznym

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z zadowoleniem przyjmuje rządową propozycję ustawowego unormowania kwestii detalicznej sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwach rolników. Zagadnienie to, mimo wcześniejszego braku przeszkód formalnych, dopiero teraz doczekało się konkretnej propozycji rozwiązania. Z uznaniem przyjmujemy projekt, którego realizacja pozwoli rolnikom, szczególnie tym prowadzącym mniejsze gospodarstwa, dokonywać sprzedaży przetworzonych produktów odbiorcom detalicznym, bez zbędnych rejestracji i prowadzenia rozbudowanej dokumentacji.

Przyznajemy jednak, że spodziewaliśmy się zastąpienia funkcjonujących dotychczas przepisów dotyczących dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży marginalnej, ograniczonej i lokalnej jedną spójną ustawą regulującą handel żywnością przetworzoną przez rolnika. Ponieważ tak się nie stało, obawiamy się problemów z interpretacją, czy dla danego aktu sprzedaży będą miały zastosowanie postanowienia tego lub innego rozwiązania prawnego. Szkoda także, że projektodawca nie przewidział możliwości dostarczania wytworzonych w gospodarstwie rolnym produktów do lokalnych sklepów czy placówek gastronomicznych, co jest od lat praktykowane w państwach zachodnich. Nabywca detaliczny miałby wtedy możliwość zaopatrzenia się w jednym miejscu w produkty dostarczone przez różnych rolników.

Zwracamy także uwagę na zbyt ogólnikowe uznanie, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży dokonanej do kwoty 20 tys. zł stanowić będzie pomoc o charakterze de minimins. Wobec usankcjonowania w polskim prawie podatkowym różnych form opodatkowania, wśród których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest tylko jedną z możliwości, naszym zdaniem, szczegółowego doprecyzowania wymaga sposób obliczania wysokości tej pomocy.

Powrót