01-12-2016 r.

Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
przyjęte na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r.
w sprawie funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce

Znaczenie grup producenckich dla polskiego, silnie rozdrobnionego rolnictwa jest istotne. Dzięki wspólnej sprzedaży towarów o wyrównanych parametrach rolnicy w ramach grupy mogą konkurować na światowych rynkach, uzyskiwać realne zyski i budować silne przedsiębiorstwa, dające nowe miejsca pracy. Grupy producenckie przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia ich mieszkańców. Poprawiają one także sytuację ekonomiczną samych rolników, członków grupy, uniezależniając ich po części od sieci dystrybucyjnych, podmiotów skupowych i przetwórców, których właściciele nie ponosząc często trudu pracy, związanego z produkcją przejmują znaczną część marży.

Powstające w Polsce grypy producenckie są znakomitym przykładem właściwej organizacji rynków rolnych i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szczególnie lokalnego klienta, poszukającego produktów świeżych, składających się z co najwyżej kilku prostych składników, niekonserwowanych chemicznie w celu długotrwałego leżakowania w magazynach i półkach sklepowych.

Grupy producenckie stają się obecnie celem ataku sieci dystrybucyjnych i przetwórców, dla których to stanowią one poważną konkurencję. Powinny być one zatem wspierane przez Państwo w różnych fazach swojej działalności celem uniknięcia marginalizowania polskiego rolnika do roli taniego dostawy surowca na potrzeby wielkich koncernów handlowych z udziałem obcego kapitału, nie inwestujących z zasady w Polsce. Tworzenie grup producentów rolnych powinno być również włączone w krajowe programy walki z bezrobociem na obszarach wiejskich, gdzie jego stopa nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost liczby nowo zarejestrowanych grup producentów rolnych, z racji udostępnienia w Polsce względnie łatwo dostępnych zachęt finansowych na ich tworzenie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wielkopolska Izba Rolnicza pragnie jednak zwrócić uwagę, że grupy producenckie w Polsce mogą liczyć na wsparcie jedynie w pierwszych latach swojego funkcjonowania, a później w trudnych realiach rynkowych pozostawiane są już same sobie. Często zmieniające się przepisy prawa dotyczące grup dodatkowo nie sprzyjają ich dalszemu rozwojowi, a niekiedy go wręcz hamują. Część grup z obawy przez zwrotem uzyskanych dotacji świadomie rezygnuje z inwestowania i rozbudowywania wspólnego majątku albo stoi przed widmem utraty płynności finansowej czy nawet bankructwem.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej dostrzega ogromną potrzebę przeprowadzenia zmasowanej akcji szkoleniowo-informacyjnej na temat grup producenckich zarówno dla samych rolników jak i społeczeństwa ogółem. Konieczne jest wskazywanie indywidualnym producentom rolnym właściwego celu dla którego grupy winny być tworzone oraz informowanie o długofalowych korzyściach wynikających z działania w ramach grupy. Edukacja powinna obejmować także kwestie związane z późniejszym zarządzaniem przedsiębiorstwem przez świadomie dobranego menadżera, posiadającego odpowiednie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu obrotu towarów na poziomie co najmniej kilku milionów rocznie.

Ponadto Zarząd WIR stoi na stanowisku, aby nie formułować w mediach pochopnych i nie potwierdzonych wynikami rzetelnej kontroli oskarżeń rzucających cień na działalność i wiarygodność grup producenckich, funkcjonujących w Polsce. Kreowanie ich negatywnego wizerunku w środkach masowego przekazu jest wysoce niedopuszczalne, szczególnie w naszym kraju, gdzie wciąż pokutuje mylne przekonanie, że spółki są złe i poprzez podejmowanie jakiejkolwiek formy zrzeszania się można co najwyżej stracić majątek. Wszelkie dochodzenia z udziałem grup producenckich powinny być prowadzone rzetelnie i poufnie do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności.

Powrót