26-04-2018 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie nowelizacji Prawa wodnego i przepisów dotyczących OSN

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie wobec stanu gospodarki wodnej w Wielkopolsce. Utrzymujący się wysoki poziom wód w rzekach i kanałach uniemożliwia prowadzenie prawidłowej działalności rolniczej na znacznym areale gruntów rolnych. W ostatnich latach w Wielkopolsce występują coraz częstsze tzw. mokre lata, charakteryzujące się obfitymi opadami, co z kolei skutkuje utrzymującym się wysokim stanem wód w rzekach i częstymi podtopieniami przylegających do rzek pól i łąk. Lokalne podtopienia to dla wielu rolników powtarzający się problem. Na podtopionych gruntach rolnych nie można prowadzić prac polowych, a gdy grunt osuszy się w sposób naturalny, często jest już za późno na zasiew czy zebranie plonów. Woda niszczy także drogi dojazdowe do pól. Dodatkowym problemem są także zalegające w korytach rzek wiatrołomy, przybywa również żeremi wybudowanych przez bobry. Na problem występowania podtopień wpływa nie tylko pogoda, często jest to także skutek zaniedbań w zakresie należytego utrzymywania urządzeń melioracyjnych np. związanych ze stanem wałów przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych, studzienek, kanałów, itd. Niezmiennie najważniejszym elementem ochrony przed podtopieniami jest okresowa modernizacja oraz regularna kontrola urządzeń melioracyjnych. Konieczne jest zatem podjęcie kompleksowych działań mających na celu gruntowny przegląd oraz w razie konieczności naprawę urządzeń melioracyjnych, szczególnie w gminach, w których nie funkcjonują spółki wodne.

Tymczasem, w związku z wprowadzaniem w życie przepisów ustawy Prawo wodne od 1 stycznia br., całkowitej reorganizacji uległy służby odpowiedzialne za zarządzanie wodami w naszym kraju. Od powstania organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który w sposób kompleksowy zarządzać ma sprawami wodnymi, minęły już cztery miesiące, jednakże w dalszym ciągu pojawiają się problemy, np. z brakiem informacji w zakresie danych teleadresowych do przedstawicieli instytucji, którzy odpowiadają za obszary zlewni na terenie poszczególnych gmin i powiatów. W związku z tym, mamy do czynienia z brakiem prawidłowego przebiegu informacji z zakresu nowego prawa wodnego i stanem jego wdrażania. Jest to częstym powodem zniecierpliwienia, a nawet złości wśród rolników gospodarujących na podtopionych gruntach. Poprawie współpracy na linii Wody Polskie a samorząd rolniczy nie służy również brak reprezentanta Izb Rolniczych w nowoutworzonej Radzie Społecznej przy RZGW.

Mając na uwadze powyższe, Członkowie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej domagają się zdecydowanego zwiększenia intensywności działań ze strony Wód Polskich w zakresie poprawy sytuacji hydrologicznej w Wielkopolsce.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaniepokojone jest również przedłużającym się procesem przygotowywania rozporządzenia zawierającego szczegółowe przepisy dotyczące zasad gospodarowania na obszarach OSN. Propozycja skrócenia terminu stosowania nawozów na polach jak również zmniejszenia jego dawek wpłynie na obniżenie plonów upraw. Projekt rozporządzenia zawiera również obostrzenia w zakresie składowania i przechowywania nawozów naturalnych. Spełnienie projektowanych wymogów wiązać się będzie z poniesieniem znacznych kosztów. Wielkopolscy rolnicy prowadzą hodowle o najwyższej intensywności produkcji zwierzęcej w kraju, z tego też względu koszty wybudowania nowych urządzeń do składowania i przechowywania nawozów naturalnych w wielkopolskich gospodarstwach, będą sporym obciążeniem i poważnie wpłyną na utrzymanie płynności ekonomicznej gospodarstw. W celu wywiązania się rolników z planowanych zaostrzeń przepisów, niezbędna będzie zatem pomoc ze strony Państwa. Proponujemy, aby środki na ten cel wygospodarować w ramach działań PROW po 2020 roku oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powrót