26-04-2018 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

Tocząca się dyskusja na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po roku 2021 oraz prowadzone konsultacje społeczne, skłaniają Członków Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Jako przedstawiciele samorządu zawodowego jednego z najprężniejszych regionów rolniczych Polski, stoimy na stanowisku, że głównym zadaniem WPR winno być zapewnienie unijnym rolnikom stabilnych warunków gospodarowania, dających gwarancję uzyskiwania godziwego dochodu. Z tego względu uważamy za konieczne rozważne rozdzielanie środków finansowych pomiędzy oba filary WPR: wsparcie bezpośrednie i regulacje rynkowe oraz rozwój obszarów wiejskich. Obawiamy się bowiem, że odejście Unii Europejskiej od fundamentalnej zasady WPR, jaką jest ochrona i stabilizacja własnych rynków, a za takie uważamy umowy transatlantyckie CETA, czy TTIP, wymagać będą zwiększonych nakładów finansowych dla zniwelowania skutków otwarcia rynku unijnego na tanie, produkowane wg innych standardów produkty rolno-spożywcze.

Pragniemy zauważyć, że WPR wymaga znacznego uproszczenia, by była bardziej zrozumiała dla przeciętnego rolnika. Konieczne jest przeanalizowanie możliwości ograniczenia obowiązujących przepisów, wymogów, czy procedur, wywodzących się z postanowień WPR, których stosowanie przynosi wątpliwe rezultaty, a które istotnie utrudniają produkcję rolną (np. zazielenienie). Ponadto uważamy, że mechanizmy WPR muszą zapewnić wszystkim rolnikom Unii równe prawa w dostępie do rynku zarówno unijnego, jak i światowego. Zasada równości powinna także dotyczyć kwestii wysokości dopłat obszarowych, jakie otrzymują rolnicy.

Niewątpliwie dalszego wsparcia wymaga szeroko rozumiana modernizacja gospodarstw rolnych, wspierająca także wymianę przestarzałego sprzętu na nowoczesny. Konieczne jest dalsze wzmacnianie roli producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym. W tym względzie bardzo ważne dla Polski jest wsparcie dla organizacji rolników, poszerzenie możliwości sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy promocja produktów regionalnych.

Przemiany strukturalne w sektorze rolniczym będą znacznie utrudnione bez zapewnienia możliwości rozwojowych w dziedzinie lokalnej przedsiębiorczości, zarówno w skali mikro, jak i makro. Szczególnego wsparcia w tym względzie wymaga branża rolno-spożywcza. Za ważny element uważamy także wspieranie inicjatyw lokowania nawet dużych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, co jest niezwykle istotne dla ograniczania zjawiska ukrytego bezrobocia na wsi. Niewątpliwym elementem ułatwiającym realizację tych inicjatyw jest dalsza poprawa szeroko rozumianej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.

Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie lokalnych społeczności w rozwój swych "małych ojczyzn". Z tego względu widzimy potrzebę wsparcia, w większym niż dotychczas stopniu, inicjatyw podejmowanych przez Lokalne Grupy Działania.

Powrót