29-09-2016 r.

Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło zasady udzielania pomocy rolnikom, którzy w roku 2016 zostali poszkodowani na skutek wystąpienia gradu, huraganu, deszczu nawalnego czy suszy. Pomoc nie obejmuje skutków złego przezimowania i przymrozków. Bezzwrotną pomoc będą mogli otrzymać rolnicy, w gospodarstwach których powstały szkody w danej uprawie w wysokości przynajmniej 70% lub w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Poziom szkód wynika z protokołu sporządzonego przez tzw. gminną komisję klęskową powołaną przez wojewodę.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody i stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Stawki pomocy wynoszą: 900 zł/ha powierzchni upraw (w tym na owocujące uprawy drzew i krzewów) lub 100 zł/100 m kw. powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc ta zostaje pomniejszona o połowę w przypadku nie spełnienia przez rolnika wymogu ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Jeżeli szkody w całym gospodarstwie rolnym (lub dziale specjalnym) wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich 3 lat lub 3 lat z okresu pięcioletniego z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, pomoc będzie udzielona w ramach pomocy de minimis, przy szkodach wyższych – poza tą formułą. Limit pomocy de minimis na jedno gospodarstwo rolne wynosi równowartość 15 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa, na druku, który zostanie udostępniony przez Agencję.
Termin składania wniosków: od dnia 17.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

Kornel Pabiszczak

Powrót