17-03-2016 r.

Odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego na pismo WIR

Odpowiadając na pismo Pana Prezesa z dnia 11 lutego 2016 r. (znak: WIR.BW.KP.331.2016) w sprawie zagrożenia wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania oraz nawiązując do wcześniej przesłanych pism wzmiankujących taką możliwość, przedstawiam następujące informacje.

W dniu 23 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Wojewodów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie modyfikacji systemu suszy rolniczej oraz szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz komisje powołane przez Wojewodów. Spotkanie to zapoczątkowało prace w resorcie rolnictwa nad modyfikacją i ujednoliceniem procedur szacowania szkód na terenie wszystkich województw.

Mając na wadze prośbę Pana Prezesa o zorganizowanie szkolenia dla członków Komisji szacujących zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi informuję, że ewentualne spotkanie odbędzie się w po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem zaleceń przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informuję, że od czasu opracowania nowych zaleceń obowiązują dotychczasowe zalecenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w „Informacji dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 10 lipca 2015 r.

Powrót