18-03-2016 r.

Odpowiedź WIR na pismo Wojewody ws zorganizowania
szkolenia dla członków komisji klęskowych

Informujemy, że Prezes WIR wystosował do Pana Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego pismo następującej treści:

W nawiązaniu do pisma Pana Wojewody z dnia 1 marca 2016 r. (znak: IR-VIII.7154.11.2016.2), stanowiącego odpowiedź na wniosek o zorganizowanie szkolenia dla członków Komisji szacujących zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, przyjmujemy Pańskie stanowisko w tej sprawie. Jednakże kierując się troską o sprawne i rzetelne oszacowanie szkód powstałych w przyszłości na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, wnosimy o opracowanie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki listy najczęściej popełnianych przez Komisje błędów, a także innych wskazań dotyczących wykonywanych przez Komisje zadań oraz ich zamieszczenie na internetowej stronie Urzędu. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przyczyni się to do poprawienia jakości pracy Komisji i usprawni procedury obsługi złożonych przez rolników wniosków o udzielenie pomocy.

Ponadto jesteśmy przekonani, że opublikowanie takiego materiału, opracowanego specjalnie pod kątem szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, podniesie kompetencje i utrzyma wśród członków Komisji motywację do dalszej pracy. Jest to bardzo istotne, wobec napływających do nas po ubiegłorocznej klęsce suszy sygnałów o chęci wycofania się wielu osób ze składu komisji klęskowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą zaawansowania weryfikacji protokołów suszowych.

Pismo to zostało także przesłane do wiadomości Członkom Zespołu koordynującego przy Wojewodzie oraz Członom Zespołów Komisji działających na terenie poszczególnych gmin województwa wielkopolskiego.

Powrót