Szersze możliwości uzyskania pomocy dla poszkodowanych w wyniku klęsk

Od bieżącego roku rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ubiegać się o pomoc państwa nawet wtedy, gdy poziom strat stwierdzony przez komisję klęskową jest niższy niż 30 % średniej rocznej produkcji w całym gospodarstwie. Możliwość taką stwarza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Paragraf 2 ust. 1 pkt 3, podobnie jak dotychczas, stwierdza że “Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na ... wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” (tzn. że przepisy o ubezpieczeniu dokładnie definiują te zjawiska). Z kolei paragraf 5 ust. 1 stanowi, że pomoc ta polega na:

Istotna zmiana pojawia się w paragrafie 5 ust. 2. Otóż jeżeli szkody wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie (produkcja roślinna + zwierzęca) lub w dziale specjalnym w stosunku do trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej (de minimis). Jeżeli szkody te przekraczają 30 % lub gdy szkoda w środkach trwałych przekracza 1050 zł - pomoc ta jest nielimitowana.

Wynika stąd wniosek, że gospodarstwo, w którym komisja oszacowała straty na poziomie niższym niż 30 % średniej rocznej produkcji może ubiegać się o pomoc w postaci dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, ale w granicach pomocy de minimis, czyli do równowartości 15 tys. euro w ciągu kolejnych trzech lat.

Kornel Pabiszczak

Powrót