08-09-2015 r.

Szacowanie strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych suszą

Resort rolnictwa poinformował, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc” znajduje się „Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” oraz „Wzór protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi…..”.

Zasadne jest, aby przy szacowaniu strat spowodowanych przez suszę komisje działające na terenie gminy/miasta posiłkowały się powyższą Informacją.

W szczególności istotne jest uwzględnienie w protokołach z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi:

  1. kosztów poniesionych z powodu niezebrania plonów w wyniku suszy, np. planowanych kosztów zakupu pasz, o ile zakup ten wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego suszą,
  2. strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych suszą, tzn. należy określić procentowy spadek produkcji mleka lub żywca przewidywanej w 2015 r. w porównaniu do średniej z trzech ostatnich lat lub średniej z trzech lat w okresie ostatnich pięciu lat, z pominięciem roku o najniższej i najwyższej wartości.

W załączeniu:

Źródło: MRiRW

Powrót