08-07-2016 r.

Susza nie odpuszcza

System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazuje na utrzymujące się nadal w Wielkopolsce zagrożenie upraw suszą. W czwartym okresie monitorowania zagrożenie to stwierdzono w 80 gminach naszego województwa, co stanowi 11,6% jego powierzchni. Skutki niedoboru wody odczuwają przede wszystkim na glebach lekkich uprawy zbóż jarych, w wielu gminach także zbóż ozimych i roślin strączkowych.

System Monitoringu Suszy Rolniczej uznaje wystąpienie suszy w przynajmniej jednej grupie roślin na następujących obszarach:


Ze szczegółowymi danymi z monitoringu można się zapoznać po kliknięciu na nazwę powiatu.


Każdy z prowadzących działalność rolniczą na terenie wymienionych gmin, w wypadku stwierdzenia strat powstałych na skutek suszy, ma prawo wystąpić do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta z wnioskiem o oszacowanie obniżenia dochodu gospodarstwa, którego dokona powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego komisja. Protokół komisji jest podstawą do ubiegania się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji.

Podczas niedawnego spotkania Grupy Zadaniowej ds. monitorowania suszy rolniczej i ograniczenia jej negatywnych skutków w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawione zostały działania, które mogą być uruchamiane w ramach reagowania na skutki negatywnych zjawisk pogodowych. Jednak ostateczne decyzje w kwestii udzielenia dodatkowej pomocy (poza kredytami na wznowienie produkcji) zostaną podjęte po przeanalizowaniu danych uzyskanych od komisji wojewódzkich. Ewentualna pomoc dodatkowa realizowana będzie w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70 % powierzchni upraw rolnych lub 70 % powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Jeżeli obniżenie dochodu całego gospodarstwa nie przekroczy 30%, będzie to pomoc o charakterze de minimis. Stawkę pomocy na 1 ha minister rolnictwa ogłosi nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych ARiMR wniosków o przyznanie pomocy i jej wysokość będzie uzależniona od dopełnienia przez rolnika obowiązku ubezpieczenia połowy powierzchni upraw lub liczby zwierząt w gospodarstwie.

Zwracamy uwagę rolnikom, by nie zwlekali ze zgłoszeniem szkód i tym samym umożliwili Wojewodzie jak najszybsze przekazanie resortowi rolnictwa stosownych informacji. Zbliżają się także żniwa, a przepisy nie pozwalają na szacowanie szkód po zbiorze uprawy. Może się bowiem zdarzyć, że w przypadku dużej liczby zgłoszonych wniosków gminne zespoły komisji nie zdążą przed żniwami zakończyć swej pracy.

Kornel Pabiszczak

Powrót