Wojewoda wielkopolski ws. suszy

Kontynuując korespondencję z Wojewodą Wielkopolskim, w dniu 22 kwietnia br. do Biura WIR wpłynęło pismo Wojewody następującej treści:

Odpowiadając na pismo z dnia 16 marca 2016 r. (znak: WIR.KP.779.2016) skierowane do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą w 2015 r., przedstawiam poniższe informacje.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 1 marca 2016 r. (znak: IR- VIII.7154.11.2016.2) poinformował o spotkaniu Wojewodów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi w dniu 23 lutego br. mającego na celu m.in. ujednolicenie procedur szacowania szkód na terenie wszystkich województw. W dniu 31 marca 2016 r. MRiRW opublikowało „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”, które zostały umieszczone również na stronie internetowej WUW.

Zarządzeniem Nr 90/16 z dnia 14 marca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zaktualizował skład Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Skład Komisji w miarę potrzeb jest aktualizowany.

Odnosząc się do prośby Pana Prezesa o umieszczenie na stronie internetowej listy najczęściej popełnianych błędów informuję, że w przypadku ich wystąpienia opisane są one przez pracowników weryfikujących bezpośrednio na przesłanych protokołach.

Wszystkie niezbędne informacje dla członków Komisji dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne sukcesywnie umieszczane są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy" → „Środowisko i rolnictwo" → „Szkody w rolnictwie" → „Szkody w rolnictwie 2016" .

Ponadto informuję, że weryfikacja protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez susze rolniczą w 2015 r. pod względem formalno-prawnym dokonywana jest według kolejności wpływu do WUW i nie ma zagrożenia by protokoły nic zostały zweryfikowane w przewidzianym terminie tj. nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę".

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Aida Januszkiewicz-Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Powrót