04-07-2017 r.

Nowe źródło danych do szacowania szkód

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na internetowej stronie poświęconej pomocy dla poszkodowanych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zamieściło wzór protokołu, który pozwala powołanym przez wojewodów komisjom oszacować wysokość strat. Innowacyjną funkcją protokołu jest zbiór danych pozyskanych z systemu rachunkowości rolniczej FADN. Jest to system prowadzony we wszystkich państwach Unii Europejskiej służący przede wszystkim porównaniu kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Polski FADN jest obsługiwany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w oparciu rzeczywiste dane pozyskiwane bezpośrednio z gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie.

Skoro protokół szacowania klęsk zawiera dane o plonach i cenach poszczególnych płodów rolnych, w oparciu o które oblicza się wysokość szkody przy udzielaniu pomocy państwa, z całą pewnością można wykorzystać te same dane do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. W tym celu należy wejść na stronę http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc i pobrać Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2017 r.. Jest to arkusz kalkulacyjny programu Excel.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru regionu FADN, w którym położone jest województwo, na obszarze którego szacowane są szkody. Dla Wielkopolski jest to region oznaczony literą B. Literę tę wybieramy lub wpisujemy w żółte pole w górnej części arkusza Protokół. Przynależność poszczególnych województw do regionów FADN zawiera tabela w arkuszu o nazwie Regiony FADN.


Następnie przechodzimy do arkusza Prod. roślinna i w klikając na pustą komórkę w kolumnie 2 z listy rozwijanej wybieramy interesującą nas uprawę.


W tym momencie w kolejnych kolumnach pojawią się odpowiednie dane o plonach, cenach i średnim dochodzie z hektara. Wpisując informacje o areale uprawy i stopniu uszkodzenia uzyskamy dalsze obliczenia, które możemy przepisać do protokołu szacowania szkód łowieckich.

Opisany powyżej sposób postępowania wydaje się szczególnie pomocny w sytuacjach, gdy sporządzającemu protokół nie udaje się pozyskać wiarygodnych danych pochodzących z rynku lokalnego lub pojawia się rozbieżność zdań pomiędzy kołem łowieckim a poszkodowanym rolnikiem. Sytuacja taka występuje najczęściej w przypadku szacowania szkód na plantacjach sadowniczych, warzywniczych, czy innych „elitarnych” wśród upraw rolniczych.

Kornel Pabiszczak

Powrót